บุคลากรศึกษา สพป.นศ.2 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายเสรี
สุวรรณประเสริฐ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ นางอาภรณ์ พัวพันธ์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2
และบุคลากรศึกษา สพป.นศ.2 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต
โดยมี นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 และบุคลากรให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรื่องการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างดียิ่ง