“โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 13 มิถุนายน  2561  นายบุญลิศ  ธานีรัตน์  ผอ.  สพป. นศ. 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  จะดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรตาม “โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยจะมีการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2 ในวันที่  14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน