เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวัน

ตามที่ปรากฏข่าว การดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสื่อมวลชนในทางเสียหาย เพื่อให้มีข้อมูลในการแก้ปัญหาและข้อเสนอ ในการพัฒนาระบบการบริหารโครงการ อาหารกลางวัน รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ดังนี้

     คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

=>เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวัน

=>แบบรายงานผลการติดตาม