ร.ร. บ้านหน้าเขา สพป.นศ.2 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ชู “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการประเมินและคณะ

 

และได้รับเกียรติจาก นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นายทวีป ปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 3 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากร สพป.นศ. 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน ร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ภายใต้การนำของ นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มุ่งเน้นแนวคิด “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย รวมถึงการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน พร้อมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดีเยี่ยม   ซึ่งการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดของโรงเรียนบ้านหน้าเขาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังในการทำงานจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในทุกด้านเป็นอย่างดี โดยเมื่อพบเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือมีอะไรใหม่ ๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ ทางโรงเรียนทำทันที ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร รู้สึกภาคภูมิใจในตัวครูและบุคลากรทุกคน ซึ่งในทุกองค์กรถ้าทุกคนร่วมมือกันทำงานด้วยความตั้งใจและศรัทธาก็จะสามารถนำพาองค์กรนั้นก้าวไปสู่คุณภาพที่ยั่งยืนได้ และพร้อมที่จะก้าวสู่การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป