การอบรมครูผู้รับผิดชอบตามโครงการจัดการเรียนรวม

12 มิย.61 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ประธานเปิดโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศตึดตามและประเมินผล กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม สามารถวิจัย ปรับหลักสูตรพร้อมทั้งผลิตและการใช้สื่อ/นวัตถกรรม นำไปปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนที่เรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการการเรียนรวม