ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุประจำปี 2560-2561

สายการบิน เจเปนแอร์ไลน์ ร่วมกับ เจเปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ในหัวข้อ”สิ่งมีชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการประพันธ์โดยเขียนเป็นบทกวีสั้นๆ 1บท ในรูปแบบบทกวีญี่ปุ่นเรียกว่า “ไฮกุ ” พร้อมภาพประกอบที่อาจเป็นสื่อศิลปะประดิษฐ์ด้วยตนเอง

จึงขอเชิญชวนนักเรียนในเขตพื้นที่ของท่านที่มีความสนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการกิจกรรมประกวดบทกวีไฮกุ และขอให้อาจารย์แต่ล่ะโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกบทกวีที่เห็นว่าดีที่สุด จำนวน10บท (1บทกวีต่อนักเรียน1 คน ) ส่งเข้าร่วมประกวด และต้องเป็นบทกวีที่เป็นภาษาไทยในรูปแบบของบทกวีไฮกุคือประกอบด้วยคำรวม 17 พยางค์ โดยเขียนแบ่งเป็น 3 บรรทัดๆ ล่ะ 5,7 และ 5 พยางค์ตามลำดับ ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ช่วยตรวจดูตัวสะกดและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องด้วย โดยการประกวดแข่งขันโครงการในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jal-foundation.or.jp/contest-e.html