ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่สำนักงานเลาขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และการสนใจการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การทำงานของระบบรัฐสภาจากประสบการจริง ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่จึงขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศคึกษาประถมศึกษาเขต 2 เพื่อเชิญชวนคณะครู อาจารย์ และนักเรียนเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้สถานศึกษากรอกแบบแสดงความประสงค์ฯได้ที่เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติดาวน์โหลดรายละเอียดการศึกษาดูงานและแบบความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์นิติบัญญัติแห่งชาติ Htpp://www.senate.go.th  และนำส่งมายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯล่วงหน้า 15  วัน  ระยะเวลาจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560-กันยายน 2561