ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 เพื่อให้โอกาศทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี และมุุ่งจะศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนล่ะไม่เกิน 2 คน และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50   โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร รวมถึงกรอกข้อมมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์Htpp://student.psu.ac.th./tonkla ภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2560 ถึง 15ธันวาคม 2560 โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกาศการรับสมัคร ส่งกลับมายังงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ยิึดว้ันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) 

Htpp://student.psu.ac.th./tonkla