รอง ผอ.สพป.นศ.2 ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

(13 พฤศจิกายน 2560) ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลั

บศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2 ) ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธาน พร้อมกันนี้ มีนายไกรสิทธิ์ เลิศไกร

รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์โสภา โลหะขจรพันธ์ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนตันติวัตร พร้อมด้วย ดร.กัญญา จันทร์จุไร ผู้อำนวยการโรงเรียนตันติวัตร 
คณะผู้บริหารโรงเรียนตันติวัตร ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและการบูรณาการการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช