ขอเชิญประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น Line

http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=22741สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงกำหนดจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 2561 ในช่งต้นเดือนมิถุนายน 2561 โดยกำหนดให้มีการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “การต่อต้านค้ามนุษย์” ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน จึงขอเชิญประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น Line ซึ่งผู้ชนะการประกวดทั้งหมดจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7535 6165 

https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=22741