ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของ สพป.นศ. 2

11 เมษายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ. สพป.นศ.2) เป็นประธานในกิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของ สพป.นศ. 2 ภายในกิจกรรมมีการประกอบพิธีทางศาสนา และการสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขต และผู้อาวุโสเพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักนับถือ อีกทั้ง บุคลากร สพป.นศ. 2 ได้มี โอกาสพบปะพูดคุย เพิ่มความสัมพันธ์อันดี และเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความรักความผูกพัน ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานของ สพป.นศ. 2 อย่างประสบความสำเร็จ และเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารีกาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์  นายเสรี สุวรรณประเสริฐ นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ 
ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างสุขสันต์ ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ.2