การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง (รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 -2561)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง (รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 -2561) ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้มีนางพรรณี สกุณา ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบ ร่วมดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 คน บุคลากรคณิตศาสตร์ 14 คน ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์