สพป.นศ. 2 ประชุมประเมินความพร้อมการขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการรับเด็กนักเรียนเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบวิธีการประเมินความพร้อมการขอเปิดชั้นเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2