คณะผู้บริหาร บุคลากร สพป.นศ. 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย นายเสรี สุวรรณประเสริฐ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” ,รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่มีคุณภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2

โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่
– ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

– ช่วง เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
– การจัดการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย
– “Army Summer Camp 2018 ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”
– กิจกรรมการเรียนการสอน PLC โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
– ห้องเก็บของ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่