รับสมัครอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จะเปิดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๓ หลักสูตร ๆ ละ ๙๐ คน ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
๑. อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและ
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ รายงานตัวในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม รายละ ๑,๕๐๐ บาท (รวมค่าอาหาร)
๒. อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้
ชั้นสูง (A.T.C.) กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ รายงานตัวในวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม รายละ ๑,๘๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าอาหาร)
๓. อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.) กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานตัวในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม รายละ ๑,๘๐๐ บาท
(ไม่รวมค่าอาหาร) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นศ.๒
สนใจสามารถติดต่อประสานงานได้คุณสกรีรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา
โทร. 089 289 5169 หรือ โทร.075-411670 ต่อ 301,302