สพป.นศ.2 ติดตาม ร.ร. บ้านหน้าเขา น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาการศึกษา

สพป.นศ. 2 ติดตามโรงเรียนบ้านหน้าเขา น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

(3 พฤศจิกายน 2560) ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ. 2) พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นศ. 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหน้าเขา เพื่อเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 นี้ 
โรงเรียนบ้านหน้าเขา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัด สพป.นศ.2 ที่เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า สพป.นศ. 2 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งโรงเรียนบ้านหน้าเขาถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างประสบผลสำเร็จ โดยโรงเรียนแห่งนี้มีการวางแผนการดำเนินงานโดยจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ การเดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนได้นำเดินการคือการกินอยู่พอเพียง มีการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทำหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ มีการศึกษาดูงานของคณะครู และจุดเริ่มต้นจากโครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ทำให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี โดยนักเรียน มีการขยันและอดทน ความมีระเบียบวินัย มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันดูแลรักษาการปลูกมะนาวที่โรงเรียน พร้อมได้รับความรู้การขยายพันธุ์มะนาวเพื่อนำไปปลูกที่บ้านเรือนชุมชนได้ต่อไป นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ปกครองที่สนใจ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้จากการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ การปลูกผักต่าง ๆ ตลอดจนการแปรรูปมะนาวในช่วงเวลามะนาวออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน