ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นศ.2

12 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นศ. 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2