ขอเชิญร่วมโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5 th international Conference on Education (ICE 2018) “Advan Innovation and Resarch Excellence For Transforming Education ”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5 th international Conference on Education (ICE 2018 “Advan Innovation and Resarch Excellence For Transforming Education ” วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและประสบการณ์การศึกษาที่ทันสมัย จากผู้ทรงคุณวุฒนิทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษา ระดับบัณฑิตการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ได้เสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการวิจัยสาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอในโครงการหรือเข้าร่วมการประชุมตามวันและสถานที่ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจากงบประมาณต้นสังกัด ทั้งนี้ประสงค์เข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านทางอีเมล์ w_thang@hotmail.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทความวิจัยและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.educ.su.ac.th