การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

            วันที่ 17 มีนาคม 2566  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2  มอบหมายให้นางประชุมพร  ไศลแก้ว ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 4 ราย คือ นางสาวนฤมล ทับศฤงฆรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน นางพัชรวัลย์ จินดาวงศ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด  นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะโสม  นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการชูโรงเรียนบ้านหนองท่อม  โดยมี  นายชฏิล  ทองเลี่ยมนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา  นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการ