ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาปี 2561

ด้วยศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัด การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษา มัธยมตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการคัดเลือกในแต่ละภาคเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนำความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ในสถานศึกษาในสถานการณ์จริงผ่านระบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ขอเชิญชวนครูและนักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และกำหนดการประกวดโครงงานระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารดาว์นโหลดเอกสารคู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2561 เพื่อศึกษารายละเอียดและเงือนไขการประกวด ได้ที่ http://www.stemedthailand.org/?news=การประกวดโครงการสะเต็ม-2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 5887 6415 (นิชา ลำดับพงค์)