การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

       วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ท่าน นางสุพรรษา คลี่เกสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ นางสาวเพ็ญศิริ สุวรรณมณี รองผู้อำนวยโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ โดยมีนายสมพงศ์ จินา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นางสาวสุภานี บวรศุภศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยาสน์ ร่วมเป็นกรรมการ   มีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ และโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช