การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

   วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 มอบหมายให้นางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  เป็นประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีนครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 2 ราย คือ นายกฤษปการ เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนชม  นายเกรียงไกร แจ่มสุริยาโรงเรียนชายคลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายชฎิล  ทองเลี่ยมนาคประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็น กรรมการ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมและฟังการนำเสนอกระบวนการดำเนินงานทั้งสองโรงเรียนดำเนินการได้ดีเยี่ยม