ผอ.สพป.นศ.2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร  ผอ.สพป.นศ.2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566  ในแต่ละอำเภอ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ดังนี้

 1. อำเภอทุ่งสง มอบหมายให้นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมในกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนสตรีทุ่ง
 2. อำเภอนาบอน มอบหมายให้นางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวปรีดา  สุทธิชาติ ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรมวันครู ณ  โรงเรียนนาบอน
 3. อำเภอทุ่งใหญ่ มอบหมายให้นายนิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววิไลลักษณ์  ละวู่ ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
 4. อำเภอฉวาง มอบหมายให้นางมัลลิกา คงเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางพรทิพย์ ไวยรัตน์ ศึกษานิเทศก์
  ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนฉวาง
 5. อำเภอช้างกลาง มอบหมายให้นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
 6. อำเภอถ้ำพรรณนา มอบหมายให้นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ