บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรม“ทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์” แต่งผ้าไทยอนุรักษ์ประเพณีฯ

                  วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางจำเริญสุข  ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุภัสสร ณ์ ธนโชคพัธนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และบุคลากรในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน  ทิพย์อักษ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ให้ร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกวันอาทิตย์ แต่งกายผ้าไทยอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนอำเภอทุ่งสง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ  บริเวณทางเท้าทศพิธราชธรรม เลียบทางรถไฟ (ตรงข้ามหอนาฬิกา) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายข้อ ๓ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคม ร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้ง การทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดี ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อไป