สพป.นศ. 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ. 2) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี
นางเกษร ธานีรัตน์ ผอ.กศน.นครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ. 2 นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหาสถานศึกษา ผู้แทนเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นศ. 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2  โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตามที่ สพฐ. กำหนด รวมถึงการดูแลการรับนักเรียนในเขต สพป.นศ. 2 ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย นักเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน โดยกำหนดจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของ สพป.นศ. 2 พร้อมเตรียมพร้อมวางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภายในเขตพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด