ผอ.สพป.นศ.2 รับการให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team

ผอ.สพป.นศ.2 รับการให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team

วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 08.30  – 12.00 น. นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับการให้คำปรึกษา จากคณะกรรมการพี่เลี้ยง Coaching Team นำคณะโดยนายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช  ประธานกรรมการ,  นายอดุลย์  เงินศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กรรมการ,  นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 กรรมการและเลขานุการ และนางพาตวรรณ  ปรุเขตต์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.นครศรีธรรมราช  ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ สำนักงาน กคศ.  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับการประเมิน มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อผู้เรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด