เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราข เขต2 ปีการศึกษา 2562 มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ในประเด็นบริบทปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบซิบป์(CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 111 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
4 คน ครูผู้สอน 20 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบตรวจผลงานและแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

                 เปิดไฟล์ บทคัดย่อ    รายงานการประเมินโครงการนิเทศก์ภายใน