ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกลด้วยระบบ Google Meet

..**//ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกลด้วยระบบ Google Meet

                ..**//9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรทิน  ทิพย์อักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ผ่านระบบทางไกล ด้วย Google Meet  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบกว่า 210 คน

                ..**//เวลา 09.00 น.นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายและต้องมีการติดตามและการนิเทศการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนใน 4 มิติ คือโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมาย

..**// ด้านนายอัมพร  ภาระพันธ์  รอง ผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19  ภาคเรียนที่  1,  แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย  รวมทั้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  และนางจอมขวัญ นครไธสง  รอง ผอ.สพป.นศ.2  กล่าวถึงความร่วมมือในการรายงานข้อมูลต่างๆ  ในการพัฒนาองค์กรและชื่นชมกับรางวัลต่าง ๆ ของสถานศึกษา และข้อราชการอื่นๆ จากผู้อำนวยการกลุ่มทั้ง 9 กลุ่ม 1 หน่วย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันต่อไป