เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
The Development of Academic Affairs Administration Strategies of
Moo Ban Pa Mai School to Student Quality Development

 

                                                                                                                                                     สัญชัย  พูลสุข
                                                                                                                                                  Sunchai Poonsuk
                                                                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

 

   เปิดไฟล์  :  บทคัดย่อ     การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ