แลกเปลี่ยนเรียนรู้กานิเทศภายในการ โดยใช้นวัตกรรมการนิเทศ APICE MODEL

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กานิเทศภายในการ โดยใช้นวัตกรรมการนิเทศ APICE MODEL

7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 นายอัมพร  ภาระพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปประเมินผลและเขียนรายงานการนิเทศการศึกษา ตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มีการนำเสนอนวัตกรรมการนิเทศ APICE MODEL โดยนายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขามพร้อมครูและตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศรูปแบบ APDSE การเขียนรายงาน การนิเทศการศึกษา โดยนายนิติธร  ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายการศึกษาและหวังว่าจากการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ต่อไป นวัตกรรมการนิเทศ APICE MODEL  ได้แก่ Analizing : A การวิเคราะห์สภาพปัญหา Planning : P วางแผนการนิเทศ Informing : I การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ Coaching : E  การนิเทศแบบโค้ช และ Evaluating : E การประเมินผลการนิเทศ ซึ่งผลจากการดำเนินงานและการทดลองใช้ของโรงเรียนบ้านโคกมะขาม อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สรุปได้ดังนี้ ผลการทดสอบระดับชาติ Reading tes t (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับประเทศ อ่านออกเสียง สูงกว่าระดับประเทศ +16.11 อ่านรู้เรื่อง สูงกว่าระดับประเทศ +5.97 และผลทดสอบระดับชาติ National test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ +1.34 และภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ +4.34 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจากการใช้รูปแบบการนิเทศ APICE MODEL   สามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น