สพป.นศ.2 คัดเลือกข้าราชการครูสายงานสอนเพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19

สพป.นศ.2 คัดเลือกข้าราชการครูสายงานสอนเพื่ีอรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19

..**//วันที่ 3 กันยายน 2564 นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธาน การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อรับรางวัล
“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน สำหรับผลการประกวดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ ระดับประถมศึกษา นางสาวจิดาภา  เที่ยวแสวง โรงเรียนบ้านหนองเจ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับประถมศึกษา นางสายแก้ว  ภักดี โรงเรียนวัดกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับมัธยมศึกาา นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านบางตะเภา อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**//และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่นางสายแก้ว  ภักดี โรงเรียนวัดระเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

..**//ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลและที่ไม่ได้รับรางวัลถือเป็นโอกาสที่ได้พัฒนาศักยภาพผลงานในโอกาสต่อไป