บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 32/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 32/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด


วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) นำบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2564 โดยมีนายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและนางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ. “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน” อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.นศ.๒ และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 โดยบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมได้สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด