ผอ.สพป.นศ.2 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา รอบ 6 เดือน และเยี่ยมให้กำลังใจครู จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผอ.สพป.นศ.2 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.สถานศึกษา รอบ 6 เดือน และเยี่ยมให้กำลังใจครู จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

                วันที่ 31 สิงหาคม 2654 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2)  เป็นประธานประเมินผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกวัด โดยมีคณะกรรมการร่วมประเมินได้แก่นายสุวรรณ์  พารเพิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสระบัว และนางปรีดา  สุทธิชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีนายสุธี  บูรณะแพทย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยนำเสนอการบริการสถานศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว สรุปโดยรวมสามารถดำเนินการจัดการศึกษาคำนึงถึงคุณภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 นำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้การประเมินฯ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และหลังจากนั้น ผอ.สพป.นศ.2  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไสใหญ่ โดยมีนายไพศาล  ปลอดเทพและ คณะครูให้การต้อนรับ  ซึ่งโรงเรียนดำเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่  มีทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบ  On Air ,Online ,On Demand และ On Hand โดยครูมีการนิเทศนักเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งคราว  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้  เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ