ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีตำแหน่งว่าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษาศึกษานิเทศก์ จำนวน ๗ ตำแหน่ง
รายละเอียดตามบัญชีตำแหน่งว่างที่ส่งมาพร้อมนี้ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์