สพป.นศ.2 ร่วมถ่ายทอดสดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล Google Meet

สพป.นศ.2 ร่วมถ่ายทอดสดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล Google Meet

29 สิงหาคม 2564 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)  จัดโดยโรงเรียนสตรีทุ่งสง  มีนายอัมพร ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ. สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (HCEC) บรรยายพิเศษ มีครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน จากระดับมัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 90 คน  และครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวนกว่า 250 คน ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Conference  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิทยากรให้ความรู้ดังนี้ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รอง ผอ.สำนักงานทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ให้ความรู้เรื่องวัดผลอย่างไรในยุค Covid -19  นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ลำปาง ให้ความรู้เรื่อง Wordwall ดร.ปรียาดา ทะพิงค์แก ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้ความรู้เรื่อง Quizizz  และนายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ให้ความรู้เรื่อง Liveworksheets โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยครูภาษาอังกฤษสามารถสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครูในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ