สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมวิชาการตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเป็นตัวแทนสู่ระดับประเทศ

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมวิชาการตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเป็นตัวแทนสู่ระดับประเทศ

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นางจอมขวัญ  นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ทักษะทางวิชาการ และทักษะภาษาไทย ในระดับเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านระบบ Google Meet ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จะส่งผลงานไปตรวจและตัดสินในระดับ สพฐ. ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 อย่างไม่เป็นทางการ

  1. ศิลปะวาดภาพ  ตชด.บ้านไร่ยาว 2. ตัด ปะ ฉีก  ตชด.บ้านไร่ยาว 3. เล่านิทาน   ตชด.บ้านไร่ยาว 4. กิจกรรมคัดลายมือ ตชด.บ้านยูงงาม 5.  กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง   ตชด.บ้านยูงงาม   
                กิจกรรมที่ยังไม่ตัดสินผล ก็จะดำเนินการแข่งขันในวันนี้ ได้แก่ 1.แนวปฏิบัติที่ดี  โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต้องดำเนินการให้มีความชัดเจน โปร่งใส จึงมอบหมายให้คณะกรรมการอ่านผลงานทุกเล่มมาล่วงหน้า แล้วร่วมกันเสนอแนะตัดสินผลในวันนี้
  2. 2. บำเพ็ญจิตอาสา จะมีการตัดสินผลในวันนี้เช่นเดียวกัน จึงขอส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้ลูกนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทั้ง รร.ตชด.บ้านไร่ยาวและ ตชด.บ้านยูงงามในระดับประเทศตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ต่อไป