นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 19 รับมอบผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 80 ผืน

นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 19 รับมอบผ้าห่มพระราชทาน  จำนวน 80 ผืน

 ..**//1  เมษายน  2564  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   (ผอ.สพป.นศ.2)  เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ผ้าห่มพระราชทาน) ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19  โดยมีนายกมล  สุวรรณเอกฉัตร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมพิธีจำนวนมาก  ณ หอประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์  19  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

..**//นายกมล  สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10  ทรงเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยมอบผ้าห่มพระราชทานในครั้งนี้ให้กับนักเรียน จำนวน 80 ผืน โดยนักเรียนทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้

..**//ซึ่งในวันนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดำเนินการจัดนิทรรศการ  “เดินตามร้อยคุณธรรม”   นำผลงานเด่นของนักเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ที่ 2 ที่3 และ 4 มาจัดนิทรรศการ หลังจากจัดการเรียนการสอนมาครบปีการศึกษา 2563  เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความภาคภูมิใจ สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหมู่นักเรียน  สู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างการรับรู้ศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จัดการเรียนการสอนแบบมีที่พักอาศัยและกินอยู่ประจำ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  583  คน มีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 47 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยเปิดรับเด็กด้อยโอกาสเพื่อให้เข้ารับการศึกษาแบบพักอยู่ประจำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ