สพป.นศ.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยร่วมพัฒนานักเรียน

31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม ถ้ำตลอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


..**//นายนิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้นักเรียนมีพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้ได้รอบด้านอย่างเหมาะสมตามวัย เด็กมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา รู้จักสังเกตและจดจำสิ่งต่างๆ มีความคิด
รวบยอดได้ตามวัย เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้นมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และเพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้จากธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และช่วยเหลือตนเอง เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองได้