รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายอัมพร ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธาน การประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในการประเมินครั้งนี้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แทนเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดทุกประการ โดยมีนางสายพิน เพชรสีเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววิสนีย์ นุราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประเมิน ซึ่งกำหนดประเมินฯ ในวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2564 นี้