ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเองศึกษาความต้องการจำเป็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 31 มีนาคม นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเองศึกษาความต้องการจำเป็น(Needs Assessment) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายโกศล ละม้าย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

            สำหรับโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.นศ.2 และในปี 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องรุ่นที่ 2 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่จึงเกิดการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ตลอดจน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
เพื่อจะทำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันต่อไป โดยมีนายถาวร
ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรการอบรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ต่อไป