สมาคมเครือข่ายครูดี สพป.นศ.2 ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพครู

**//สมาคมเครือข่ายครูดี สพป.นศ.2 ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริม ผู้ประกอบวิชาชีพครู


29 มีนาคม 2564 นางพรรณี สกุณา อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายกสมาคมเครือข่ายครูดีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายครูดีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายครูดีเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ชุดใหม่ ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


..//** ซึ่งจากที่ประชุมในการสรรหามีมติให้นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นนายกสมาคมคนใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต่อไป