ผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 อำเภอนาบอน

ผอ.สพป.นศ.2  มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 อำเภอนาบอน

..**วันที่ 25 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีนายเอกชัย ส่งทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 เป็นประธานศูนย์ เครือข่ายการศึกษา มีผู้บริหารสถานศึกษา และครู เข้าร่วม กว่า 140 คน ณ ห้องประชุมต้นธารรีสอร์ท แอนด์ สปา ขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า ให้โรงเรียนดำเนินการทำงานโดยยึดตามแนวทางตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรม การก้าวนำการบริหารจัดการ สานสู่คุณภาพการศึกษาสู่สากล คิดค้นนวัตกรรม พร้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับจุดเน้นในการบริหารดังนี้

  1. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งกิจกรรมเด่น สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา

  2. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทักษะอาชีพ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

  3. ส่งเสริมปลูกฝังให้ครูมีหนึ่งสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน

  4. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

  5. ส่งเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

..**ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินงานให้เต็มศักยภาพภายใต้ปัจจัยและบริบทของโรงเรียนเอง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. คือ สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเด็ก ยึด 3 คืน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยให้โรงเรียนตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานให้เต็มศักยภาพของตัวเองเป็นหลัก มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการที่เป็นแก่นจริง ๆ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จะใช้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป