สพป.นศ.2 เยี่ยมสนามสอบ NT การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เยี่ยมสนามสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมหาราช 3 และ โรงเรียนบ้านจำปา ด้านนางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ. 2 พร้อมด้วย นางกมลทิพย์ สินยัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เยี่ยมสนามสอบ NT ณ โรงเรียนบ้านนาตำเสาและโรงเรียนบ้านไสยาสน์ ซึ่งเป็นเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกประการ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ สพป.นศ.2 อีกด้วย