สพฐ.และคณะจากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ คณาจารย์จากสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เเละ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงานการดำเนินงาน รร. ต้นเเบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (best of the best) ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ 6

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน
ทิพย์
อักษร ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนต้นเเบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (best of the best)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 โดยมีนายวิโรจน์ นุ่นสังข์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ซึ่ง
มีคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นางสุภาวรรณ ผุดมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ นางอัญชลี แจ่มผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ คณาจารย์จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล เเละคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินงานฯ   โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 มีการนำเสนอกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน งานอนามัยในโรงเรียน งานโภชนาการเเละอาหารปลอดภัย การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารพร้อมทั้งเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนต้นเเบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรเเละกำหนดเเนวทางพัฒนากิจกรรมโรงเรียนต้นเเบบด้านอาหารกลางวันของมูลนิธิ
อายิโนโมะโต๊ะให้สอดคล้องเเละเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของ สพฐ. ต่อไป