สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการปลูกฝังวัฒนธรรม  ความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและ   อาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบการดำเนินการ เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองความปลอดภัยแรงงาน http://oshlabour.go.th และส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๘๘/๙ หมู่ ๔ ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน     อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวปัญญา แหวนวงษ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๔๐๓๒ ๖๕๓๒

คำชี้แจง กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2564