ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,288,000.00 บาท

ดูเอกสารแนบไฟล์