ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.นศ.2

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (อาคาร 1,2) และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (E-bidding)

ดูเอกสารแนบไฟล์