ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมรับมอบนโยบายจาก เลขาธิการ กพฐ.เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เน้นให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ เป็นอันดับแรก”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2)  ร่วมรับมอบนโยบายจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เน้นให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ เป็นอันดับแรก”ณ ห้องประชุมบานบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1