สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักโฆษก ด่วนที่สุด ที่ สนฆ.ว.0816/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด้วยสำนัก โฆษณา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง ซึ่งสำนักโฆษกได้ดำเนินการประมวลและสรุปผลการดำเนินงานนำเรียนโฆษณาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว 

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักโฆษก ด่วนที่สุด ที่ สนฆ.ว.0816/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1L7zZSycmluzdbsGKU9jFkrQjM_DfAh_v/view

และเอกสารดังนี้ นโยบายเร่งด่วน_12_เรื่อง