มูลนิธิสุชาญ พงษ์เหนือ มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านวังเต่า และโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง สพป.นศ.2

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รองผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุธิณี ทรงอาวุธ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจากมูลนิธิสุชาญ พงษ์เหนือ แก่โรงเรียนบ้านวังเต่า และโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง โดยมีนายประดิษฐ์ ทองคำปลิว นายอมร หนุมาศ นายดำริ บุญชู นายณรงค์ จงบุรี และนายมณี สิงหพันธ์ ตัวแทนกรรมการมูลนิธิสุชาญ พงษ์เหนือ เป็นผู้มอบทุนดังกล่าว

ทั้งนี้มูลนิธิสุชาญ พงษ์เหนือได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.นศ.2 จำนวน 2 โรง โรงละ 6,000 บาท รวม 12,000 บาท คือ โรงเรียนบ้านวังเต่า และโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรงเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการที่สามารถนำผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน เช่น โครงการเลี้ยงสัตว์ โครงการปลูกผัก ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ